Dziś wspominamy w liturgii św. Jana Pawła II

Dziś wspominamy w liturgii św. Jana Pawła II – Wielkiego Polaka beatyfikowanego w 2011 r. zaś kanonizowanego w 2014. Data wspomnienia liturgicznego to dzień, w którym Papież-Polak uroczyście zainaugurował swój pontyfikat.
W tym tak uroczystym dniu z inicjatywy Fundacji Jana Pawła II została odprawiona Msza św. przy grobie św. Jana Pawła II w Bazylice św. Piotra pod przewodnictwem J.E. Kardynała Stanisława Ryłko, który w swojej homilii zwrócił się do wiernych w następujących słowach:

Święty Jan Paweł II: dar i zadanie…
1. Pomimo upływu lat, osoba Św. Jana Pawła II nie przestaje ludzi fascynować. Jan Paweł II żyje w sercach ludzi i w ich wdzięcznej pamięci… Świadczą o tym tak liczni pielgrzymi, którzy klękają przy ołtarzu Jego relikwii w głębokim rozmodleniu… Można powiedzieć, i przy ołtarzu jego relikwii, trwa bez końca ta jedyna w swoim rodzaju audiencja papieska Św. Jana Pawła II… To jest cecha charakterystyczna Świętych: oni żyją… Po odejściu do domu Ojca, staja się jeszcze bardziej obecni dla nas, niż za życia…
W perspektywie przyszłorocznych obchodów 100-lecia urodzin naszego wielkiego rodaka, powraca pytanie podstawowe: kim właściwie był Św. Jan Paweł II dla Kościoła, dla świata, dla Polski, dla każdego z nas… Obok Jana Pawła II nie mona przejść obojętnie…
Jan Paweł II to przede wszystkim człowiek niezłomnej wiary… Homo Dei
Boży człowiek… Człowiek wielkiej modlitwy i kontemplacji, mistyk cały zanurzony w Bogu… Gdy się modlił, gdy odprawiał Mszę Św., gdy przesuwał paciorki różańca, przenosił się w inny, Boży wymiar. I to się czuło!… Wielu ludzi nawracało się, widząc Go zatopionego w modlitwie…
Jan Paweł II to również człowiek wielkiego czynu, niezmordowany pielgrzym Ewangelii, który przemierzył wzdłuż i wszerz wszystkie kontynenty. “Otwórzcie drzwi Chrystusowi! Nie bójcie się! Chrystus wie co jest w człowieku! …“ To by! podstawowy program duszpasterski jego długiego, bo prawie 27 letniego pontyfikatu,.. Nie oszczędzał się… Umiał być cały dla Boga i cały dla ludzi… Odbył 104 podróże apostolskie do 135 krajów na wszystkich kontynentach… Wygłosił ponad 3.000 przemówień… Przemierzył około półtora miliona kilometrów… Wiele milionów ludzi miało okazję spotkać Go osobiście i słuchać jego słów wypowiadanych w ich własnym języku… Był autorem 14 encyklik i 14 posynodalnych adhortacji apostolskich … Sam zwołał 15 Synodów Biskupów..
Jan Paweł II jak Dobry Samarytanin, pochylał się z miłością nad bolesnymi ranami współczesnej ludzkości… Stawał sic głosem tych, którzy nie mają głosu, upominał się o prawa do godności i do wolności tych, którzy tych praw byli pozbawieni. To dzięki niemu, Europa zaczęła znowu oddychać obydwoma płucami na Zachodzie i na Wschodzie… Jan Paweł II to prawdziwy prorok naszych czasów: odważnie upominał się o respektowanie praw ludzkich, ale także – i przede wszystkim – praw Boskich w świecie… Jak każdy prorok, Jan Paweł II był dla wielu środowisk niewygodny, gdyż nie bal się głosić prawdy… Dlatego w pamiętnym roku 1981 dosięgła Go na Placu w. Piotra kula zamachowca…
I wreszcie: Jan Paweł II to wielki Apostoł Bożego miłosierdzia… Głoszenie światu Boga bogatego w miłosierdzie, było linią przewodnią całego jego Pontyfikatu… To nie był przypadek, i powrócił do domu Ojca w wigilię Uroczystości Bożego Miłosierdzia w 2005 roku, a jego beatyfikacja i kanonizacja miała miejsce dokładnie w Święto Bożego Miłosierdzia. To On, w łagiewnickim Sanktuarium Jezusa miłosiernego w roku 2002 zawierzył świat Bożemu miłosierdziu, a słowa tego zawierzenia w dzisiejszej sytuacji – gdy świat przeżywa tak głęboki kryzys – nabierają szczególnej wymowy. Słabnącym już wówczas głosem Papież mówił: “Boże Ojcze miłosierny /…/ Tobie zawierzamy dziś losy wiata i każdego człowieka. Pochyl sic nad nami grzesznymi, ulecz naszą słabość, przezwycięż wszelkie zło, pozwól wszystkim mieszkańcom ziemi doświadczyć twojego miłosierdzia, aby w Tobie Trójjedyny Boże, zawsze odnajdywali źródło nadziei… Ojcze przedwieczny, dla bolesnej męki i zmartwychwstania Twojego Syna, miej miłosierdzie dla nas i całego świata…”
Jan Paweł II – wielki świadek nadziei w świecie, który coraz bardziej nadzieję traci…
2. Jak wielkie bogactwo kryje w sobie osoba i dzieło św. Jana Pawła II!… On był i jest do dzisiaj wielkim darem dla Kościoła, dla świata, a w szczególny sposób dla nas – Jego rodaków, dla Polski.. Jako Polacy, musimy się czuć coraz bardziej odpowiedzialni za to wielkie dziedzictwo duchowe, jakie nam zostawił… Jesteśmy Jego dłużnikami!
Jan Paweł II darzył swoją Ojczyznę i swych Rodaków wielką miłością i dlatego stawiał przed nami wysokie wymagania… Wiele się po swoich rodakach spodziewał… Uczył nas cierpliwie, iż bez Chrystusa człowiek nie jest w stanie zrozumieć siebie… Że tylko w Chrystusie człowiek może osiągnąć pełnię życia… Pisał w swojej pierwszej encyklice “Redemptor hominis”: “Człowiek, który chce zrozumieć siebie do końca – nie wedle jakichś tylko doraźnych, częściowych, czasem powierzchownych, a nawet pozornych kryteriów i miar swojej własnej istoty – musi ze swoim niepokojem, niepewnością, a także słabością i grzesznością, ze swoim życiem i śmiercią, przybliżyć się do Chrystusa. Musi niejako w Niego wejść, z sobą samym, musi sobie przyswoić, zasymilować cała rzeczywistość Wcielenia i Odkupienia, aby siebie odnaleźć….” (n. 10). Uczył nas przestrzegać Bożych przykazań, pokazując, iż nie są one ograniczeniem ludzkiej wolności, ale – wręcz przeciwnie – stanowią najpewniejszą drogę do jej pełni… Są też drogą do pełnego i dojrzałego człowieczeństwa… Uczył nas okrywać niezastąpioną wartość i piękno rodziny chrześcijańskiej, zbudowanej na nierozerwalnym małżeństwie mężczyzny i kobiety… “Przyszłość ludzkości przechodzi poprzez rodzinę…” (Familiaris consortio, n.76) – podkreślał z naciskiem… Papież Franciszek we Mszy Św. Kanonizacyjnej nazwał Go “Papieżem rodziny”… Nawoływał do obrony życia od poczęcia do naturalnej śmierci…
Jan Paweł II uczył nas właściwego korzystania z daru wolności. Przewodnikiem wolności jest prawe i wrażliwe sumienie. Bez sumienia wolność jest bowiem ślepa, łatwo błądzi, obraca sic przeciw człowiekowi… Uczył nas trudnej sztuki wyboru pomiędzy dobrem i ziem… Mówił: “Polska woła nade wszystko o ludzi sumienia! Być człowiekiem sumienia, to znaczy przede wszystkim w każdej sytuacji swojego sumienia słuchać i jego głosu w sobie nie zagłuszać, choć jest on nie raz trudny i wymagający; to znaczy angażować się w dobro i pomnażając je w sobie i wokół siebie, a także nie godzić się nigdy na zło, w myśl słów św. Pawła: “Nie daj sic zwyciężyć złu, ale zło dobrem zwyciężaj!” (Rz 12,2 1). /…/ to znaczy także /…/ nie zamykać oczu na biedy i potrzeby bliźnich, w duchu ewangelicznej so1idarności: “Jeden drugiego brzemiona noście…” (Gal 6,2)…” (Homilia w Skoczowie, 1994)
Jakże wielkie jest bogactwo tego duchowego dziedzictwa, jakie Św. Jan Paweł II nam zostawił! Jego osoba i jego pontyfikat są dla nas dzisiaj nie tylko darem – ale także wielkim wyzwaniem i pilnym zadaniem… Nie wystarczy Jana Pawła II podziwiać! To za mało! Mamy przede wszystkim Jego nauczanie poznawać i wprowadzać je w czyn… Stulecie urodzin Ojca Świętego Jana Pawła II – jakie będziemy świętować w przyszłym roku – to wielkie wezwanie do podjęcia tego ważnego zadania!
Święty Janie Pawle II – Patronie i obrońco wiary w naszych trudnych czasach – módl się za nami!… Ojcze Święty, błogosław nam! Amen…